desportbso

De Sport BSO
Title
Ga naar de inhoud

Ouders denken mee bij De Sport BSO


de ouderraad

Ouderraad
Contactgegevens ouderraad

Voorzitter Peter Berkhout
Secretaris Rinske Verwaal
Lid Jorden Veeneman
Lid Tobias Wijnmalen
Lid Jeanine Rademakers
Lid Irene Heere

De ouderraad van de Sport BSO denkt mee met de directie over het continu verbeteren van de opvang. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies over activiteiten, voorgenomen initiatieven en de veiligheid van de kinderen. Ook een voorgestelde tariefsverhoging wordt door de ouderraad beoordeeld.

De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar, waarvan 3 keer samen met de directie van de BSO. Van elke vergadering wordt verslag gelegd in de notulen, van interessante punten worden korte highlights in de nieuwsbrief van de BSO opgenomen. Als u interesse heeft in de notulen kunt u deze via email opvragen bij de ouderraad.

U kunt de ouderraad benaderen met vragen en suggesties via email, of een van de leden benaderen tijdens het ophalen van de kinderen. Aandachtspunten die u in een vergadering besproken wilt hebben, kunt u ook via deze weg aandragen.

   
 
   
 

Wij zijn lid
van
BOINK

Terug naar de inhoud